“Android” zyýanly programma üpjünçiliginden gaça durmak - “Semalt” -yň hemmesi

Android zyýanly programma üpjünçiligi internetiň hemme ýerinde bar. Şeýle-de bolsa, “Android” gaznasy, Linux-da zyýanly programma üpjünçiliginiň ýokdugy anyklandy. Eri gelende aýtsak, “Trend Micro” ýylyň ahyryna çenli bir milliondan gowrak “Android Troýan” mümkinçiligini çaklady. Windows iş stolunda meşhur, ýöne beýleki platformalarda Linux hem meşhur. Şeýle bolansoň, adamlar soramaga ýykgyn edýärler, näme üçin diňe zyýanly programma üpjünçiligi nyşana alnan Android?

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Iwan Konowalow, enjamyňyzy näme üçin we nädip goramalydygyny düşündirýär.

Ilki bilen, “Android” has meşhurdyr. “Canalys” -yň 2013-nji ýyldaky gözlegine görä, ähli akylly ykjam enjamlaryň 59,5 göteriminiň ýolbaşçylygyndaky “Android” iberildi. Netijede, “upupiter Networks Mobile Howpsuzlyk Merkezi” täjirçilik satuw toparlarynyň “balyklaryň nirededigine” ünsi jemleýändigini habar berdi. Şonuň ýaly-da, kiber jenaýatçylar Android programmalaryna we döredijilerine abanýan howplaryň köpüsini nyşana aldy.

Şondan soň, Android ýaly beýleki platformalar bilen deňeşdirilende, ýasama programma üpjünçiligini gurmagy aňsatlaşdyrýar. Netijede, zyýanly programma üpjünçiligi Android telefonlaryna ýa-da planşetlerine aňsatlyk bilen hüjüm edýär. Şeýlelik bilen, enjamyňyzy howpsuz ulanmak isleseňiz, bu ýönekeý düzgünleri berjaý ediň.

Ilki bilen, şübheli sahypalardan programmalary görmekden we göçürip almakdan gaça duruň. “Blue Coat” howpsuzlyk kompaniýasy pornografiýanyň möhüm howpdygyny ýüze çykardy. Ablyeri gelende aýtsak, jübi telefonyny ulanýanlar üçin iň howply ýer pornografiýa diýlip tapyldy. Netijede, ulanyjynyň zyýanly web sahypasyna giren wagtynyň 25 göteriminden gowragy pornografiki ýerden çykýardy. Şonuň üçin bu sahypalardan gaça durmak bilen, zyýanly programma üpjünçiliginiň zyýanyndan halas bolarsyňyz.

Ikinjiden, üçünji tarap Google oýun dükanlaryndan programmalary hiç wagt göçürip almaň. “Juniper Networks” zyýanly programma ýazyjylarynyň üçünji tarap “Android” dükanlarynda agdyklyk edýändigini anyklady. Mundan başga-da, şeýle dükanlar “Android Virus” -yň we kanuny programmalardygyny aýdýan ýalan gurnawçylaryň esasy çeşmesine öwrüldi. Ygtybarly Google oýun dükanyna ýapyşmak maslahat berilýär.

Şonuň ýaly-da, “Android” -iň iň täze wersiýasyna çykyň. “Juniper Networks” -yň habaryna görä, “Android Troýanlaryň” 77 göterimi tekst habarlary ibermek arkaly pul gazanýar. “Android” -iň soňky wersiýalary goşmaça tölegli premium SMS ibermäge synanyşanda size habar berýär. Şeýlelikde, programmanyň habary ibermegine ýa-da blokirlemegine rugsat berip bilersiňiz.

Ondan soň, islendik programma üpjünçiligini gurmazdan ozal kanunylygyny tassyklaň we diňe zerur rugsatlary soraýandygyna göz ýetiriň. Google oýun dükanyndan zyýanly programma üpjünçiligini arassalamakda öňegidişlige garamazdan, näbelli programmalardan ägä bolmaly. Programmanyň dogrudygyny anyklamak üçin synlara, ulanyjylaryň sanyna we döredijiniň adyna üns bilen serediň. Mundan başga-da, programma üpjünçiliginiň rugsatlaryny barlaň. Programma döredijiniň aýdara zady ýok bolsa, duýduryş beriň we daşda duruň.

Netijede, antiwirus programmasyny ulanyň. Wiruslar köp bolansoň, antiwirus goragy bolmazdan Android enjamyny ulanmaly däl. Köp adamlar Android antiwirus programmalarynyň peýdasyz diýip hasaplaýarlar. Şeýle-de bolsa, ýagdaý üýtgänsoň beýle däl. Mysal üçin, 2013-nji ýylyň fewral aýynda AV-TEST 21 sany antiwirus programmasynyň kanagatlanarly netijeleri gazanmaga ukyplydygyny anyklady. Bu synaglar, 1000 zyýanly programma üpjünçiligine garşy Android 4.1.2-de işleýän Samsung Galaxy Nexus-da geçirildi. Onda, näme üçin Android enjamyňyzy ygtybarly etmeli däl?

mass gmail